Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji

Opiekun: dr Joanna Borowik

Prezes: Justyna Konopelko

Data założenia: 08.11.2005

Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji powstało w 2005r. przy Zakładzie Socjologii Edukacji z inicjatywy studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Opiekunem naukowym Koła od samego początku jego funkcjonowania jest dr Joanna Borowik. Głównym celem działalności KNSE jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów oraz integracja środowiska studenckiego. Członkowie aktywnie włączają się w działania związane z organizowaniem i udziałem w konferencjach, sympozjach oraz zjazdach naukowych, podejmowaniem i prowadzeniem zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych, publikowaniem własnych osiągnięć naukowych, współpracą z innymi kołami naukowymi oraz środowiskiem społecznym między innymi z instytucjami edukacyjnymi. Wśród najważniejszych przedsięwzięć KNSE z ostatnich lat należy wskazać działalność badawczą: w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzenie badań naukowych pt.: „Zjawisko uzależnień behawioralnych wśród studentów”; w 2014/2015 przeprowadzenie badań naukowych pt.: „Znaczenie działań profilaktycznych w zapobieganiu uzależnieniom wśród młodzieży”; w 2018/2019 przeprowadzenie badań naukowych pt.: „Zmiany w systemie edukacji w opinii uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych”. Kolejnym obszarem działalności jest organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych:

o   Organizacja 8.04.2011r. konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Mistrzowie przyszłości… jak uchronić ich przed zagrożeniami współczesnego świata”. Konferencja odbyła się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku dnia 8 kwietnia 2011r. Organizatorem konferencji byli: Zakład Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji oraz PZOZ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

o   Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Student na celowniku” – 22-23.05.2014r.

o   Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyfrowy wymiar funkcjonowania dziecka w XXI wieku” – 21.11.2020r.

Ponadto członkowie KNSE regularnie publikują artykuły prezentujące ich własne osiągnięcia naukowe, między innymi: Sylwia Romanowska Rodzina kiedyś, a dzisiaj – co we współczesnym cyfrowym świecie warunkuje założenie rodziny; Sylwia Romanowska Wykorzystanie przez nauczycieli nowych technologii w edukacji; Paulina Bołtruczyk Sposoby wykorzystania technologii cyfrowych przez uczniów w ich samodzielnym procesie uczenia się; Izabela Sietejko WebQuest – metoda pozwalająca odnaleźć się w cyberprzestrzeni; Justyna Konopelko, Urszula Kulikowska Discrimination In the peer group as a crucial social issue In the modern world, Justyna Konopelko, Urszula Kulikowska Pozytywne aspekty zjawiska popularyzacji technologii w perspektywie rozwojowej i edukacyjnej dziecka.

W roku akademickim 2020/2021 roku rozpoczęliśmy również cykl webinarów skierowanych do nauczycieli oraz pedagogów, od wielu lat bierzemy czynny udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do nas – pisz śmiało!

Facebook: Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji

Instagram: sknse_uwb