Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2011 roku. Celami działalności są:

– umożliwianie członkom koła rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach,

– upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządności terytorialnej,

– realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów członków Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego, popularyzacja ich indywidualnych osiągnięć i wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

Koło realizuje cele poprzez:

– organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego,

– udział w pracach naukowo-badawczych,

–  organizację wyjazdów poza miasto Białystok i za granicę na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego,

–  wydawanie publikacji, broszur, ulotek i informatorów związanych z tematyką samorządową,

– współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Koła na poziomie krajowym i międzynarodowym,

– wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Koła.