Studencka Poradnia Prawna – Pracownia Wydziału Prawa UwB

Studencka Poradnia Prawna – Pracownia Wydziału Prawa UwB została powołana do życia w 1998 r. na podstawie doświadczeń „Kliniki Podatkowej”, która działała pod opieką ówczesnego Prodziekana prof. dr hab. Leonarda Etela. Z uwagi na dość duże zainteresowanie pomocą ze strony klientów, podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności na inne gałęzie prawa. Od tamtego czasu Studencka Poradnia Prawna – Pracownia Wydziału Prawa UwB udzieliła ponad 10.000 nieodpłatnych porad prawnych, co oznacza, że ponad 10.000 osób uzyskało profesjonalną i bezpłatną pomoc prawną. Dowodzi to bezsprzeczne, iż nasza Poradnia jest uznawana wśród mieszkańców województwa podlaskiego, a jej działalność jest istotnym elementem systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego w tym regionie Polski.

Studenci pracujący w Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB są wybierani spośród najlepszych studentów IV i V roku prawa oraz I i II roku II stopnia administracji. W ramach działalności nad studentami opiekę merytoryczną sprawują pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w stopniu doktora, doktora habilitowanego oraz profesora, w tym praktycy. Co więcej, nieodzowną częścią społeczności Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB są doktoranci, którzy – oprócz przygotowywania opinii w sprawach indywidualnych – wspierają młodszych członków Poradni.

Studencka Poradnia Prawna – Pracownia Wydziału Prawa UwB udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie:

–  prawa cywilnego,

–  prawa karnego,

–  prawa administracyjnego,

–  prawa podatkowego,

–  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

–  prawa międzynarodowego prywatnego,

–  prawa uchodźców i praw człowieka.

Działalność Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB koncentruje się wokół dwóch zasadniczych celów:

1) udzielanie pomocy prawnej niezamożnym członkom lokalnej społeczności, a także osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych – zakładamy, że takie doświadczenia przygotują studentów do przyszłej zawodowej pracy z Klientami oraz zapoznanie się z rzeczywistymi problemami wynikającymi ze stosowania poszczególnych przepisów w praktyce;

2) działanie na rzecz ulepszenia systemu edukacji prawniczej poprzez naukę prawa w praktyce.

Obecnie w Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB porad udziela 48 studentów, nad którymi nadzór sprawuje 10 opiekunów naukowych.