Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji „Tabula rasa”

Opiekun: mgr Anna Chańko – Kraszewska

Prezes: Natalia Markowska

Zastępca: Ewa Demska

Sekretarz: Kamila Amelia Tołczyk

Opis działalości koła:

Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej zostało założone w marcu 2008 roku. Rosnące zainteresowanie pedagogiką resocjalizacyjną oraz szeroko rozumianą profilaktyką społeczną ukierunkowaną na różnorodne grupy docelowe, sprawiło, iż wielu studentów zaczęło aktywnie poszukiwać możliwości wspólnego działania w nurcie resocjalizacji. Stąd też zrodziła się inicjatywa założenia koła naukowego, które przyjęło nazwę Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Od października 2021 roku koło funkcjonuje pod nową nazwą – Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji „Tabula Rasa”. Od 2010 roku opiekę nad kołem sprawuje niezmiennie mgr Anna Chańko-Kraszewska.

Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji „Tabula Rasa” działa przy Zakładzie Twórczej Resocjalizacji. Zgodnie z ustanowionym Statutem Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji jest ono organizacją studencką skupiającą studentów i nauczycieli akademickich, w celu rozbudzania zainteresowań pedagogiką resocjalizacyjną w wymiarze teoretycznym i praktycznym, poszerzenia wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, współpracy z instytucjami, praktykami, specjalistami z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w celu realizacji badań naukowych, tworzenia i realizacji projektów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studenci należący do koła, aktywnie uczestniczą w rozmaitych warsztatach z zakresu rozwoju własnych kompetencji społecznych, treningach interpersonalnych, uwrażliwiających, konferencjach naukowych, akcjach, kampaniach profilaktycznych, projektach i programach naukowych z obszaru resocjalizacji, itd. Ponadto, corocznie promują uczelnię na Festiwalu Nauki i Sztuki, Dniach Wydziału i podczas innych przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i grona pedagogicznego, tj. spektakle profilaktyczne, warsztaty o tematyce resocjalizacyjnej, kryminalnej, itd. Podejmują współpracę z placówkami resocjalizacyjnymi, penitencjarymi, odbywają tam praktyki zawodowe, staże, wolontariat, aby po ukończeniu studiów dołączyć do grona pracowników – wychowawców, pedagogów. Koło działa aktywnie i z roku na rok, coraz większa liczba studentów (nawet spoza wydziału czy białostockich uczelni) poznaje tajniki twórczej resocjalizacji.

Przykładowe działania koła:

 • Listy zza krat” – wymiana korespondencji z osobami osadzonymi w zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego,
 • „Prison Art” – wystawa sztuki więziennej osób przebywających w Areszcie Śledczym w Białymstoku zorganizowana w galerii Slendzińskich,
 • „Tabu” – spektakl profilaktyczny zorganizowany we współpracy z uczniami Gimnazjum w Zawadach, wystawiany trzykrotnie w Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; odbiorcami przedstawienia byli: wychowankowie zakładu poprawczego, wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, uczniowie szkół podstawowych (ostatnie klasy) i ponadpodstawowych, nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, studenci, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją, opieką, wychowaniem i terapią,
 • „Dziecinnie proste” – spektakl profilaktyczny zorganizowany we współpracy z podopiecznymi Stowarzyszenia MONAR – Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zaczerlanach, wystawiany kilkukrotnie w Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; odbiorcami przedstawienia byli: podopieczni instytucji penitencjarnych, resocjalizacyjnych, wychowawczych, studenci, nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, przedstawiciele instytucji zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją,
 • „Zagadki kryminalne” – gra terenowa o tematyce resocjalizacyjnej i kryminalnej zorganizowana na terenie wydziału, której uczestnikami była młodzież z białostockich szkół średnich,
 • „FILMOteka RESO” – cykliczne otwarte spotkania filmowe o tematyce resocjalizacyjnej i psychologicznej,
 • „Inna bajka” – spektakl profilaktyczny zorganizowany we współpracy z uczniami z koła teatralnego „Fajna Ferajna”, działającego w Szkole Podstawowej w Obrubnikach; wystawiony dwukrotnie w Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; odbiorcami przedstawienia byli: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, pedagogów, nauczycieli, psychologów, studentów i społeczności akademickiej,
 • „Resocjalizacja oczami studentów” – warsztaty tematyczne zorganizowane w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii, których odbiorcami była młodzież licealna, zainteresowana studiowaniem pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • „W świecie sieci” – akcja profilaktyczna połączona z wykładem, warsztatami i przedstawieniem profilaktycznym, zorganizowana we współpracy z Miejskim Programem „Wychowawca Podwórkowy” oraz Komendą Miejską Policji w Białymstoku, skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • Udział w ogólnopolskim konkursie kół naukowych „StRuNa” (zakwalifikowani do finału).
 • „Twórcza resocjalizacja w praktyce” – organizacja warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Edukacji we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Unii Europejskiej w Goniądzu; organizacja zajęć profilaktycznych w nurcie pozytywnym, dla podopiecznych MOW w Goniądzu,
 • Prowadzenie badań naukowych w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, czego pokłosiem będzie monografia naukowa,
 • Organizacja akcji wolontaryjnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” , Ośrodkiem Terapii Uzależnień ,,Anastasis”.

Można znaleźć nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/nkpr.uwb/

Napisać do nas e-mail:

kolouwb.reso@gmail.com

Najlepiej jednak poznać nas osobiście:

spotykamy się w poniedziałki o godzinie 17.30 w sali A124 na Wydziale Nauk  Edukacji